Om fonden

Transportens Udviklingsfond har som mål at fremme og udvikle uddannelser til transportbranchen. Bag fonden står Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Fagligt Fælles Forbund (3F). Fondets midler skal målrettet anvendes til forskning, etablering af kurser/uddannelser, konferencer, pilotprojekter/forsøg og studierejser/ophold i udlandet. Målet er at indsamle relevant viden og erfaring for at imødekomme kravene til fremtidens transportsektor. Ansøgning om at få del i fondets midler skal sammen med en kort begrundelse for ansøgningen stiles til fondets sekretariat.

TRANSPORTENS UDVIKLINGSFONDS FORMÅL

 • Igangsætte og understøtte initiativer, der bidrager til at vise og udvikle værdien af godstransporten, og som kan medvirke til at sikre den fremtidige arbejdskraft indenfor transportområde
 • Etablering af fælleskurser og andre former for fællesuddannelse af medlemmer af 3F, samt virksomhedsrepræsentanter inden for områder relevante for det fremtidige transportområde.
 • Afholdelse af konferencer m.v. for repræsentanter fra virksomhedernes ledelse og 3F-medlemmer om fremtidige uddannelsesbehov og uddannelsessystemer i relation til transportsektorens udviklingsmuligheder. 
 • Etablering af "forsøg" med henblik på tilvejebringelse af erfaringer og viden omkring nye undervisningsformer og uddannelsesindhold. 
 • Forskning vedrørende fremtidige kvalifikations- og uddannelsesbehov.
 • Iværksættelse af støtte til studierejser og studieophold i udlandet.

TRANSPORTENS UDVIKLINGSFONDS AKTIVITETER

 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud til etablering af nye uddannelser inden for transportsektoren. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion af udgifter vedrørende svendeprøvegebyr. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion af udgifter ved lærlinges udlandsophold og studietur. 
 • Transportens Udviklingsfond yder refusion ved udgifter vedrørende lærlinges bogpakke. 
 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud på 10.000 kr. til alle ATL-medlemmer, der tager transportlærlinge. Den aftalte bonus udbetales til dig, når din lærling har fået sit svendebrev.
 • Transportens Udviklingsfond yder tilskud på 5.000 kr. til medarbejdere, der har gennemført Transportbranchens Mentoruddannelse.

REGLER FOR REFUSION AF UDGIFTER VEDRØRENDE LÆRLINGE OG MENTORER
For at lette administrationen, både hos medlemmerne af ATL og i DI, vil vi fremover anmode virksomhederne om at fremsende en faktura vedr. refusion af omkostninger til svendeprøvegebyr, studieture samt udbetaling af uddannelsesbonus. Kopier af faktura for svendeprøvegebyr og studietur samt uddannelsesaftale og svendebrev skal være vedlagt fakturaen.

Vi vil samtidig anmode jer om, at sende bilagene samlet (faktura for svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale samt svendebrev), så I får refusionen pr. lærling på én gang pr. faktura. Send dog gerne for flere lærlinge på samme faktura. 
De sidste fire cifre i den pågældende persons cpr. nr. streges over, så de ikke kan læses, inden fremsendelse af dokumenter i ansøgningen. Dette af hensyn til overholdelse af persondataforordningen.

Fakturaerne bedes sendt elektronisk til kreditor@di.dk

BEMÆRK: Med virkning fra den 1.maj 2017 har Transportens Udviklingsfond indført forældelsesfrist for refusion af udgifter vedrørende lærlinge og mentorer. I praksis betyder dette at ansøgning om udbetaling af refusion skal indsendes til  kreditor@di.dk senest 3 år fra den dato lærlingen/mentoren er færdiguddannet.

Omkostningerne skal betragtes som udlæg hos jer, og fakturaen I udsteder til Transportens Udviklingsfond skal kun være tillagt moms f.s.v.a. gebyret vedr. E-prøver. Refusion af omkostningerne til svendeprøvegebyr, studietur og uddannelsesaftale er –som udgangspunkt - momsfrie omkostninger og kan viderefaktureres uden moms. 

Vi oplever, at en del virksomheder kontakter os, når I modtager udbetalte refusioner/tilskud, som jeres økonomifunktioner har svært ved at placere. Hvis vi i stedet har modtaget en faktura, vil I umiddelbart kunne identificere indbetalingerne.

Lærlingebonus på kr. 10.000,-
Ordningen omfatter medlemsvirksomheder, der tager ungdomslærlinge i perioden fra 2005 til nu. Den aftalte bonus udbetales til dig, når din lærling har fået sit svendebrev.
Som noget nyt er det blevet besluttet, at denne bonus kan udbetales til alle typer transportlærlinge, unge såvel som voksne.

Det er en forudsætning:
- at lærlingen gennemgår en erhvervsfaglig grunduddannelse inden for transportområdet, afsluttet med svendebrev,

- at lærlingeforholdet for ungdomslærlinge er indgået/indgås i tidsrummet 2005 til nu.
For voksenlærlinge, herunder meritlærlinge dog kun i perioden 2013 til nu. 
Lærlingebonus kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af svendebrevet samt uddannelsesaftale til kreditor@di.dk

Mentorbonus på kr. 5.000,-
Som lærling i en transportvirksomhed kan man have brug for at have en mere erfaren kollega at gå til. En mentoruddannelse skal netop sørge for at klæde mentorerne ordentligt på, så de bedre kan støtte dem, der har brug for en ekstra hånd.

Det er vigtigt at både virksomheden og den unge lærling får mest ud af læretiden. Og her kan en mentor være en rigtig stor hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser eller hvis lærlingen har brug for ekstra støtte i forhold til at være udfordret af fx ordblindhed eller en diagnose som ADHD.

Transportbranchens mentoruddannelse er for den person i virksomheden, der i forvejen har med lærlingene at gøre – f.eks. en lærlingeansvarlig eller en udvalgt person, der er særlig opmærksom på lærlingenes trivsel.

Transportens Udviklingsfond vil fra 2017 belønne medlemsvirksomheder der uddanner en medarbejder som mentor med en mentorbonus på kr. 5.000,-.

Denne bonus udbetales til virksomheden når medarbejderen har gennemført Transportbranchens Mentoruddannelse, AMU MÅL 40503+45917, i alt 3 dage

Det er endvidere en betingelse at der ansættes en transportlærling i samme kalenderår som medarbejderen deltager i mentoruddannelsen.

Mentorbonus kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af bevis for gennemført mentoruddannelse samt uddannelsesaftale på den nye lærling til kreditor@di.dk

Bogpakke til din lærling
TU betaler i øvrigt for de bøger, som din lærling har brug for under sin uddannelse. Bøgerne rekvireres gennem TUR - Transporterhvervets Uddannelsesråd. Kontakt TUR på telefon 3587 8700.

Refusion af udgifter til studietur
Fonden yder også støtte i form af refusion af omkostninger ved deltagelse i obligatorisk studietur. Støttebeløbet er pt. fastsat til kr. 3.500,00, idet støtten dog ikke kan overstige faktiske udgifter til rejse og ophold. Refusionen fås ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af fakturaen for studieturen til kreditor@di.dk

Refusion af svendeprøvegebyr
TU refunderer også svendeprøvegebyr.
Refusion af svendeprøvegebyr kan søges ved at sende faktura til Transportens Udviklingsfond med kopi af faktura for svenderøvegebyr kreditor@di.dk

Fondens aktiviteter forventes at stige fremover, og det må forudsættes, at den internationale dimension får en større plads i den fortsatte kvalitetsudvikling af uddannelsessystemerne for såvel transportmedarbejdere og ledere.Udviklingsmidler hertil skal komme fra Transportens Udviklingsfond i fællesfinansiering med EU-fonde til dette formål. Danske transportvirksomheder skal kunne matche denne udvikling, hvorfor Transportens Udviklingsfond skal afsætte de nødvendige ressourcer for at have indflydelse og indsigt i de nye tiltag på uddannelsesområdet.